PROVOZNÍ   ŘÁD

 

Vážení hosté,

žádám Vás o seznámení se s ustanoveními tohoto ubytovacího a provozního řádu a věřím, že níže uvedená omezení se setkají s Vaším pochopením pro vytvoření dobrých podmínek pro pobyt všem hostům.

 

1. Příjezd a odjezd

 

Provoz   kanceláře je zajištěn ve všední dny od 9:00 do 16:00 hodin.

Ve dnech pracovního klidu, o svátcích  a mimo provozní dobu  pouze na telefon.

Provozovatel  může provozní dobu upravit dle aktuální situace.

Ubytování je možné v době mezi 14.00 – 16.00 hod. v den hlášeného příjezdu, pokud nebude individuálně dohodnuto a upřesněno jinak.

Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti, ze kterého budou použity údaje pro vyplnění ubytovacího formuláře. Po té mu budou vydány klíče od pokoje a  hlavního vchodu.

Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele a to zpravidla ihned po nástupu ubytování.

Při ukončení ubytování je host povinen opustit vyklizený pokoj do 10.00 hod.  Pokoj host uzamkne a klíče předá provozovateli, V případě jeho nepřítomnosti klíče vhodí do schránky    u dveří kanceláře, pokud není dohodnuto jinak. Při přesažení této doby mu může být účtován další započatý den.

Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován

 

 

2. Pravidla chování hostů v objektu a na  pokojích

Host nesmí bez souhlasu provozovatele přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v objektu, tak v přilehlém okolí.

Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.

Pro udržení čistého prostředí prosíme ubytované hosty,  aby si při vstupu do budovy řádně

očistili obuv a  pokud možno používali  přezůvky.

Děti do 10 let musí být pod dozorem dospělých ve všech prostorách objektu. Neponechávejte děti bez dozoru na balkonech, hrozí nebezpečí pádu. Dbejte na to, aby děti samy nemanipulovaly s elektrickými spotřebiči ( TV, varné konvice, chladničky apod.),  přívodními kabely těchto spotřebičů a zejména pak s plynovým sporákem v kuchyňce. Hrozí nebezpečí úrazu el. proudem, opaření horkou vodou či výbuchu plynu.

Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.

Do pokoje  může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele.

V době od 22.00 hod.  do 06.00 hod.  je host povinen dodržovat noční klid. Proto ztlumte zvuk na  TV, aby nedocházelo k rušení ostatních hostů. 

Host je povinen vždy zavírat vchodové dveře do objektu.

Ve všech vnitřních prostorách objektu  je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.

Kouřit je možno pouze venku a na balkonech, kde jsou umístěny popelníky. Při kouření na balkonech prosíme hosty o maximální opatrnost, tak aby nedošlo k požáru ( balkony jsou dřevěné). Zvláště dbejte opatrnosti při  tzv. típnutí nedopalku a ubezpečte se, že nemůže dojít k zahoření  především při větrném počasí. Je přísně zakázáno  odhazovat nedopalky z balkonu.

Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.

Do objektu je zakázán vstup osobám pod  vlivem  omamných  a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet do budovy  psychotropní či omamné látky.

Host je povinen při odchodu z pokoje zkontrolovat, zda nikde neteče voda, vypnout TV přijímač, případně ostatní el. spotřebiče, zavřít okna, balkonové dveře ( při dešti může dojít k zatečení a také tím eliminujete možnost vniknutí cizí osoby do pokoje), zhasnout světlo a zavřít vchodové dveře.

K objektu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na místech k tomu určených.

 

 

 

3. Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.

Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Při běžném provozu nenese provozovatel zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.

Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli ubytování. Pokud dojde k poškození na pokoji nebo jiného zařízení objektu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.

V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě a to i v případě poškození společných prostor nebo při ztrátě klíčů. V případě ztráty klíčů je povinen host uhradit provozovateli  náklady na výměnu zámku dveří pokoje a bezpečnostního zámku hlavního vchodu – 1000.-Kč

Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Ohlašovny na tel. číslech:

 

 

4. Ostatní:

 

Psi i jiná zvířata nemají do objektu přístup.

 

Stravování  ubytovaných hostů provozovatel  neposkytuje.

 

Výměna ložního prádla se provádí 1x za 14 dní.

 

Výměna ručníků a osušek 1 x za 5 dní, případně na požádání.

 

Vysypání odpadkového koše a doplnění  toaletního papíru,  průběžně nebo na požádání.

 

Sušení většího množství prádla na radiátorech v pokojích je zakázané.

 

Vzniklé či zjištěné závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli.

 

Všichni hosté jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád.

V případě jeho porušení,  je provozovatel oprávněn ubytování ukončit ihned a bez náhrady.

Děkuji, že jste věnovali pozornost našemu ubytovacímu a provoznímu řádu a přeji Vám příjemný a ničím nerušený pobyt.

Ve Velkých Losinách dne 1. listopadu 2014

                                                                                              Bc. Laštovica Jaroslav

                                                                                                    provozovatel